Algemene handelsvoorwaarden Van Wanrooij BV te Schijndel

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zin van toepassing op onze offertes en door ons aanvaarde opdrachten, waaronder begrepen verkoopovereenkomsten en (onder) aannemingsovereenkomsten, tenzij door ons uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of uit deze voorwaarden blijkt.
(Afwijkende) voorwaarden van onze opdrachtgevers zijn slechts van toepassing, indien deze uitdrukkelijk door ons schriftelijk zijn aanvaard

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend en zijn slechts geldig gedurende een maand na het uitbrengen daarvan.
 1. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens waaronder ramingen en tekeningen, zijn zo nauwkeurig mogelijk en voor ons slechts bindend, voor zover wij dat schriftelijk kenbaar maken.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard – waarbij, indien geen orderbevestiging is uitgeschreven, de factuur als zodanig geldt – dan wel indien onze opdrachtgevers een door ons gedane aanbieding schriftelijk hebben geaccepteerd en wij deze acceptatie niet binnen 10 dagen na ontvangst op ons kantoor schriftelijk hebben afgewezen.
 3. Bij aanvaarding van een opdracht door ons staan onze opdrachtgevers in voor de juistheid van de aan ons verstrekte gegevens respectievelijk deugdelijkheid van de aan ons voor de uitvoering ter beschikking gestelde materialen en werktuigen
 4. Indien onze opdrachtgevers anders dan schriftelijk een opdracht verstrekken, dragen zij het risico, indien omtrent aard, omvang en tijdstip van (de uitvoering van) Art de opdracht misverstanden zijn ontstaan.
 5. Door vertegenwoordigers en/of andere (tussen) personen voor ons aangenomen opdrachten en namens ons gedane toezeggingen zijn pas rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging door ons.
 6. Afwijking van een opdracht dan wel meer of minder werk dient schriftelijk overeengekomen te worden.
 7. Indien er sprake is van meer dan een opdrachtgever voor dezelfde opdracht zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de door hen daaruit voortvloeiende verplichtingen.
 8. Onze opdrachtgevers staan in voor een behoorlijke opslag en de veiligheid van onze ter plaatse van de uitvoering van een opdracht aanwezige materialen en werktuigen.

 

Artikel 3: Prijzen

 1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en berekend in Euro’s, een en ander voor zover niet anders vermeld of overeengekomen.
 2. Verschotten, zoals reis- en verblijfkosten, al dan niet op last van onze opdrachtgevers gemaakt, worden apart in rekening gebracht.
 3. Indien ingeval van bezorging is overeengekomen, dat daarvoor kosten zijn verschuldigd, worden deze bij het sluiten van de overeenkomst door ons afzonderlijk opgegeven.
 4. Wij hebben het recht kosten- en prijsverhogingen, die voor de uitvoering van een opdracht mochten ontstaan door te berekenen. Indien dit geschiedt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, hebben onze opdrachtgevers het recht de overeenkomst te ontbinden
  Onder de hier bedoelde kosten- en prijsverhogingen worden onder meer verstaan, verhogingen van grondstofprijzen, importeurs- en fabrikantenprijzen, lonen sociale lasten, vervoerskosten, invoerrechten en andere belastingen alsmede veranderingen in de wisselkoers van de Euro tegenover andere valuta.
 5. Tenzij anders overeengekomen, zijn wij gerechtigd een aanneemsom in gedeelten te factureren, ter keuze van ons, gebaseerd op een zodanig deel van de aanneemsom als met de stand van de werkzaamheden overeenkomt, dan wel als voorschot(ten) op de eindafrekening.

Artikel 4: Levering van de prestatie

 1.  Door ons opgegeven tijden voor nakoming van onze verplichtingen gelden steeds bij benadering en gaan pas in, nadat wij alle voor de uitvoering van een opdracht door onze wederpartijen te verstrekken gegevens en bescheiden, materialen en werktuigen, hebben ontvangen.
 2. In gevallen dat de nakoming niet, niet geheel en/of niet tijdig plaatsvindt als gevolg van ons niet toe te rekenen omstandigheden, onverschillig of deze zich bij
  ons of bij derden voordoen, zoals mobilisatie, oorlog oproer, staking, in-/uitvoer en transportbelemmeringen, bedrijfsstoringen e.d., hebben wij het recht, dit geheel of gedeeltelijk, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze te ontbinden
 3. Onze opdrachtgevers hebben geen aanspraak op schadevergoeding, ook niet in de gevallen zoals bedoeld in het vorige lid, ter zake van het geheel of gedeeltelijk opschorten, uitblijven of vertraging van nakoming of ontbinding van de opdracht
 4. Tenzij anders wordt overeengekomen, worden verkochte zaken door onze afnemers op hun kosten bij ons opgehaaldIndien bezorging wordt overeengekomen, worden verkochte zaken door onze afnemers op hun kosten bij ons opgehaald
  Indien bezorging wordt overeengekomen, geschiedt dit op de daartoe overeengekomen plaats, of als deze niet is overeengekomen, aan het ons bekende adres van onze afnemers
  Tenzij met inachtneming van artikel 3 lid 3 anders is overeengekomen, geschiedt de bezorging op onze kosten.
 5. De zaken zijn voor rekening en risico van onze afnemers na de aflevering. Indien de aflevering op wens van onze opdrachtgevers of anderszins door hun toedoen
  of nalaten wordt uitgesteld, gaat al van de dag, waarop door ons is medegedeeld, dat de levering voor verzending of afhalen gereed is, het risico op onze afnemers over en zijn wij gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht.

 1. Ondanks aflevering blijven alle verkochte zaken ons eigendom totdat onze wederpartijen hun verplichtingen uit c.q. in verband met de overeenkomst volledig zijn nagekomen
 2. Onze afnemers zijn niet gerechtigd tot enige beschikking over aan ons in eigendom verbleven zaken en met name niet tot verpanding.
 3. Indien een derde aan ons in eigendom verbleven zaken in beslag doet nemen, zal ons daarvan door onze afnemers onverwijld mededeling worden gedaan. Kosten die ter bewaring van onze rechten in verband met de beslaglegging moeten worden gemaakt, komen ter laste van onze afnemers.
 4. Indien wij enige aan onze opdrachtgevers in eigendom of anderszins toekomende zaak onder ons hebben gekregen om daaraan enige werk te verrichten zijn wij gerechtigd de afgifte van die zaak c.q. De vrijkomende materialen op te schorten totdat onze vorderingen uit c.q. in verband met de overeenkomst geheel zijn voldaan.

Artikel 6: Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van onze vorderingen te geschieden binnen 14 dagen na factureerdatum op een van onze bankrekeningen.
 2. Bij niet/niet-tijdige betaling van opeisbare vorderingen zijn onze wederpartijen, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en zijn zij over het openstaande bedrag per maand een rente van 1% verschuldigd, per dag opeisbaar, dan wel de wettelijke
  rente, indien deze hoger is. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente verschuldigd is vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 3. Ingeval onze opdrachtgevers in verzuim zijn wegens niet/niet-tijdige betaling als bedoeld in het vorige lid, zijn tevens buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd ten bedrage van – exclusief de daarover te berekenen omzetbelasting-15% van het openstaande
  bedrag, met een minimum van € 150,- exclusief omzetbelasting, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat wij die kosten hebben gemaakt, maar onverminderd onze bevoegdheid om, indien aantoonbaar is dat de werkelijke kosten hoger zijn, deze werkelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Voor de juistheid van een factuur is onze administratie beslissend, behoudens en bevoegdheid van onze opdrachtgevers tegenbewijs te leveren. Klachten over facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan ons worden gemeld; anders
  geldt de factuur als goedgekeurd.
 5. Uit een of meer opdrachten voortvloeiende vorderingen op onze opdrachtgevers zijn dadelijk en in hun geheel opeisbaar, indien onze wederpartijen de overeengekomen betalingscondities of hun overige uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen niet correct
  nakomen, surseance van betaling aanvragen, failliet worden verklaard, hun crediteuren en betalingsregeling verzoeken, hun betalingen staken of hun bedrijf stilleggen. Alsdan zijn wij gerechtigd de uitvoering van lopende opdrachten geheel of gedeeltelijk op te schorten, de opdrachten eventueel door een schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onze vorderingen te verrekenen met al dan niet opeisbare schulden aan onze opdrachtgevers, en zijn wij slechts gehouden opdrachten voor zover niet ontbonden, (verder) uit te voeren
  nadat onze saldo-vordering, vermeerderd met rente en buitengerechtelijke kosten, geheel zal zijn voldaan en voor toekomstige vorderingen genoegzame zekerheid zal zijn gesteld.

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid

 1. Indien aan de uitvoering van een opdracht gebreken kleven of afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij, dit in principe te onzer beoordeling, zorg dragen voor uitvoering c.q aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging.
 2. Reclames die niet binnen 8 dagen na aflevering of voltooiing van een opdracht dan wel na het ontstaan van het gebrek, doch uiterlijk binnen een half jaar, schriftelijk bij ons zijn gemeld, behoeven wij niet in behandeling te nemen.
 3. Onze wederpartijen kunnen niet reclameren, indien het gebrek ontstaat ten gevolge van een verkeerde of onzorgvuldige behandeling, van een buitensporige belasting, van ongeschikte bedrijfsmiddelen of van andere niet aan ons toerekenbare invloeden.
 4. Indien anders dan door ons veranderingen aan de zaken worden aangebracht dan wel deze op enige wijze zijn verwerkt, vervalt elke mogelijkheid ons aansprakelijk te stellen.
 5. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijn wij noch personen voor wie wij aansprakelijk zouden kunnen zijn, aansprakelijk voor schade, direct of indirect, veroorzaakt door of voortvloeiende uit door ons uitgevoerde opdrachten als in deze voorwaarden bedoeld.
 6. Onze wederpartijen verplichten zich wettelijk toegestane aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen hunnerzijds jegens derden voor zover wettelijk mogelijk mede te bedingen ten behoeve van ons en de in het vorige lid bedoelde personen met het oog op schade als
  eveneens daar bedoeld Bij niet-nakoming van deze verplichting vrijwaren onze opdrachtgevers ons en de bedoelde personen tegen schadeclaims van de desbetreffende derden.
 7. Verderstrekkende aanspraken dan in dit artikel bedoeld jegens ons en jegens hen voor wie wij aansprakelijk zouden kunnen zijn, zijn uitgesloten.

Artikel 8: Geschillen en toepasselijk recht.

 1. Alle geschillen waartoe een offerte, een overeenkomst of deze voorwaarden aanleiding mochten geven, worden gebracht voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied waartoe onze woonplaats behoort, onverminderd, dwingend-wettelijke relatieve en absolute competentieregels.Met een geschil wordt gelijk gesteld het geval dat onze wederpartijen een vordering onbetaald laten zonder de juistheid ervan te betwisten.
 2. Op al onze offertes en aanvaarde opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 3. Indien uit op enig moment geldende wetgeving blijkt dat een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met dwingend recht of in een concreet geval onbetwistbaar als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, gelden de terzake relevante wettelijke bepalingen, doch blijven deze voorwaarden voor
  het overige van kracht.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Hertogenbosch onder nummer: 70688

Houthandel van Wanrooij

Deurenbestellen.com is een initiatief van Houthandel van Wanrooij, dé houtspecialist uit Schijndel.
Ook voor deuren, deurlijsten, deurplinten, architraven, deurbeslag en hang- en sluitwerk.

Contactgegevens

Houthandel van Wanrooij
Eerdsebaan 25
5482 VN Schijndel
Telefoon: 073 - 5492718
info@houthandelvanwanrooij.nl

Openingstijden

Maandag:        7:30-12:00 & 13:00-17:30
Dinsdag:          7:30-12:00 & 13:00-17:30
Woensdag:      7:30-12:00 & 13:00-17:30
Donderdag:     7:30-12:00 & 13:00-17:30
Vrijdag:            7:30-12:00 & 13:00-17:30
Zaterdag:         7:00-12:00
Zondag:           Gesloten

Onze merken

Houthandel van Wanrooij is niet aansprakelijk voor eventuele druk- en schrijffouten.